Söz Sizde....

Discussion in 'Türkçe' started by minzomarakan, Jul 30, 2008.

 1. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  [FONT=&quot]Son günlerde yogun bir gündem sürekli bizi meþgul etmekte. Bu yogun gündem içinde sizleri biraz olsun aydinlatmak adina, üzerimize düseni yapmaya karar verdik. Kendisine ulasmak nerdeyse imkansýz oldan Jigsaw ile bir gece kulübü çýkýþýnda karþýlaþan muhabirimiz, kendisinden röportaj sözü almadan yakasýný býrakmadý.

  Kararlaþtýrdýðýmýz günde kendisi bizi garsoniyerinde kabul etti. Hoþ beþ muhabbet ediyoruz ayaðýna röportajý sallamak istemesi beni rahatsýz etti.. Bunu yemeyeceðimi kendisine bizzat söyledim ve röportaj baþladý.

  Zengin bir ailenin tek oðlu olarak dünyaya gelen Jigsaw, 9 yaþýnda anne ve babasýn ayrýlmasý sonucu Ýsviçre'de yatýlý olarak okumak üzere bu ülkeye yollandý. 18 sene bu ülkede kaldýktan sonra yurda dönen delikanlý, kýsa sürede ülkeye uyum saðladý ve önemli mevkilerdeki tanýdýklarý sayesinde, mevki kazandý.

  Ýç ses: Jack Daniels diye Tophaneden kaçak doldurtmuþ þiþeyi köftehor

  M: [/FONT] [FONT=&quot]Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

  J: [/FONT] [FONT=&quot]Karizmatik yakýþýklý çapkýn sempatik çoðu zaman Buz adam. Mr VIP diyebilirsiniz. Ýhtiþam gösteriþ, renkli bir hayat güzel kadýnlar.. Severim bunlarý. Elindekileri kullanmalýsýn, kendinin farkýnda olmalýsýn ki hayatý dolu dolu yaþayabilesin.
  Çok sýký Fener taraftarýyýmdýr bunu belirteyim.
  Vaktinde isketch odalarýný basan Ýsveçli gençleri az mý kovalamadýk Milli maç hadiseleri yüzünden. Kaderin cilvesi bu ya o zaman adminler onlarýn yanýndaydý, þimdi ise bizimde adminiz var. Geride kaldý o devir, kimse Türkü ezemez.

  [/FONT] [FONT=&quot]Çocuklugunuz nasil geçti? Zor olduðu aþikar lakin bize biraz Ýsviçre'deki geçmiþinizden bahseder misiniz?

  [/FONT] [FONT=&quot]Zor bir çocukluk ile piþtim ben, ekmeði taþtan lokmayý aslanýn aðzýndan alarak büyüdük. Bizim zamanýmýzda PS2'ler Nissan Skyliner'lar yoktu. Show Tv'de gece yarýsýna kadar ÇinÇin programýný beklerdik. Anlayacaðýnýz Ýsviçre'de de Türk kanallarýndan þaþmazdým[/FONT].

  Sivilceler 20 senelik belli...
  [FONT=&quot]Admin olmanizda Isviçre'de edindiginiz çevrenin ve babanizin yedirdigi paranin büyük oldugu söylentileri hakkinda neler anlatacaksiniz?[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT] [FONT=&quot]Çevre her daim önemlidir. Nüfuz sahibi bir sahis iseniz kapilar her daim açiktir. [/FONT]
  Yanlýþlýkla dýþa kaçan ses: Belli zaten senin kalipla bisey olamayacagin.
  [FONT=&quot]Bisey mi dedin?

  Purolar için tesekkürler diyordum. Hakiki rize tütünü belli.

  Normal yasantisinda nasildir Jigsaw? Oyundan bildigimiz ukala ve züppe imajini disarida yansitir mi?

  [/FONT] [FONT=&quot]Oyunda ne isem yasantimda da öyle biriyim. Tek fark, hayatta attiðim Banlar kalýcý oluyor, kaçýþ yok onlardan. Dürüstlük önemli bir özellik, gerek oyunda gerek hayatta insan karþýndakini kendisi gibi dürüst, açýksözlü ve samimi olmasýný bekliyor. Bu güveni kaybedersen bende seni her türlü harcarým, mekaný dar ederim. Benimle oynuyorsan kurallarýma göre oynayacaksýn.

  Ulan bu halinle az bile dövmüþler seni. Yakýnýmda olsan günde 3 postadan aþaðý býrakmazdým seni.

  [/FONT] [FONT=&quot]Gece yaþantýsýna çok düþkün olduðunuz söylentileri son dönemlerde iyice arttý. Birçok oyuncu, bunun performansýnýzý etkilediði þeklinde dedikodu yapýyor. Hatta benden duymuþ olmayýn bir kýsým üyeler hakkýnýzda dilekçe vermeye hazýrlanýyor. Bu konuda fikirleriniz?

  [/FONT] [FONT=&quot]Gelsinler yüzüme söylesinler delikanlýca, mahalle aralarýnda dedikodu nedendir? Neden korkup çekiniyorlar, hurafe yalan dolan olduðundan mý söyledikleri? Gece yaþantýsý benim gibi bir adam için olmazsa olmaz. Performansýma bir etkisi olduðunu düþünmüyorum aksine biraz alkol muzik ve hareket olumlu derecede neþe katýyor [/FONT] [FONT=&quot]Bir dönem adýnýz kaset skandalýna karýþmýþtý. Bir Fransýz odasýný ziyaretiniz sýrasýnda, bir bayanla münasebetiniz olduðu gizli kamera ile görüntülenmiþti. Bu olay hakkýnda hiç konuþmadýnýz. Þimdi bir þeyler söylemek ister misiniz?
  [/FONT]
  [FONT=&quot]Evet bir açýklama yapmanýn vakti geldi. French_chick ile bir münasebetim olmuþtu. Henüz admin deðildim, 10 raundluk bir maceraydý. Ýki tarafýn rýzasý ile oynandý. Gencim maceraya meraklýyým güzeli seviyorum, doðaldý böyle þeyler. Deneyim bunlar, hata yaparak ders alýyor insan.

  Kasetin bir kopyasý var mý acaba?
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Peki hedefleriniz nelerdir. Ýleride hangi üyeler ile ilgili ne kararlar alacaksýnýz?

  Ilk olarak herhangi bir kelimem, ifadem carpitilarak yazilirsa minzo senin hakkinda kalici bir kick karari olabilir 10840 dakika. Bu sure icerisinde benim yazdigim dogru metini bulur bir goz gezdirir düzeltirsin. Hedeflerimize gelince, son gülen adam olmayý seviyorum. Bugün elini kolunu bootunu sallayarak rahatça dolanan tipler, gün gelecek devran dönecek hýzlý bir modemin arkasýna saklanamayacaklar. Modemci gençlik bir yana biraz ciddi hedeflerden bahsedelim; Yeni içerikli odalar açmak ilk isteðimiz. Bazý çalýþmalar sürmekte, film, iki kelime ve hayvanlar alemi þimdilik idare ediyor olsada biraz daha seçenek olmasý fena olmazdý. Açýkçasý bir oyuncu olarak ben daha fazla seçeneðim olmasýný istedim hep, admin olmadan 2 yeni oda açýlmasýna ön ayak oldum bizzat çabaladým saðolsun arkadaþlarýda arkamýza alarak el birliði ile Turkish odalarýnýn sayýlarýný arttýrdýk. (Aziz Baþkan edalarýnda) Bunlar güzel þeyler, hayal ettik baþardýk, bir tekmenin nesi 3 tekmenin Sesi var deðil mi! Üyelik henüz zor, umudu yitirmeyelim ancak daha çok oda açýp Türkün sesini tüm isketch Dünyasýna duyurduk. Devamý gelecek... [/FONT]

  Ulan adam iyice havaya girdi... Aslansýn kaplasýn dedikçe. O deðil klimayý bari açsa. Bu ne lan yaz vakti...
  [FONT=&quot]
  Bitsede gitsek tripleri:. Neyse son pohpoh sorusu sorup kalkarým

  Son olarak Admin olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?


  [/FONT] Bu iþ göründüðü kadar kolay veya eðlenceli deðil. Günün sonunda ya kahraman oluyorsun ya da kötü adam. Koca bir yürek, saðlam sinirler, çelik gibi sabýr, biraz hayatý tii ye alacak bakýþ açýsý ve adalet. Bunlar bir adminin silahlarý. ( Para, tip ve devletin yüksek yerlerinde saðlam tanýdýklarý olmayan zaten baþvurmasýn. ) Bu oyunu seviyorum, çizmeyi seviyorum, birþeyler katabilirim fark yaratabilirim inanýyorum diyorsan genç, gel bize katýl!

  Bu güzel sohbetin sonuna gelmiþtik. Çaðýrdýðým taksinin gelmesini beklerken kendisiyle özel sohbet etme imkaný buldum. Tehditkar havalarýna devam ederse kendisi hakkýnda özel bildikerimi tereddüt etmeden yayýnlarým... Ve ayrýlma vakti geldi. Taksinin cývýl cývýl korna sesi buna iþaretti. Taksinin arka koltuðuna oturduðumda kendisini balkonda gördüm. Eliyle, "camý aç camý aç" þeklinde iþaretler yapýp, "Para mý ne zaman alacaðým arkadaþým?" sorusu bu röportaja dair kulaklarýmda son yankýlananlar olmuþtu....

  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]
  [/FONT]


  [FONT=&quot]
  [/FONT]
   
 2. Thyia

  Thyia New Member

  Süpersin minzo söyleyecek kelime bulamýyorum :smile: yalnýz Jig'in de senden altta kalýr yaný yok yaniii :eek: ellerine saglýk devamýný bekliyoruz :biggrin:
   
 3. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Admin, baba, vs. sýfatlar yok. Muhabir ve sorularý cevaplayan var. Önce muhabir yani :D
   
 4. Thyia

  Thyia New Member

  neyseee yorum yok söz sizin...
   
 5. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Çekinme yaz :D Basýna müdaheleye asla izin vermeyiz :D
   
 6. Thyia

  Thyia New Member

  peki madem ýsrar ediyorsun :D istedigim insana istedigim gibi hitap etme özgürlügüm var bu admin, baba, vs sýfatlar olabilir yani :D kýzdýrma tazminat davasý açarým gazetenize :D:D:D
   
 7. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Osman dayý bugün gazeteyi ziyarete geldi. Destur verirse röportajý yayýnlarým.
   
 8. mathegothic

  mathegothic New Member

  wayyyyyy jig e bak!!:D:D geçen gün newbie olarak girmiþtim isketch e odada jig hariç herkes uyardý:D:D dikkat et jig burda gözün yaþýna bakmaz diye ehuheuehu valla ne yalan sölim kasmadým aþaðý iki þamata yapýnca da kiklenecek halimiz yok ASLANSIN JÝG ÇÝZÝMLERÝNE HASTAYIM(thyla cým bu yaðdi ehuehuehuehuheuheuh)
   
 9. mathegothic

  mathegothic New Member

  bu arada ben de bi röportaj randevusu istiyommmmmmmmmmmmmm jigsaw
   
 10. Thyia

  Thyia New Member

  evet mathe bende çizimlerini beðeniyorum Jig'in yaðcýlýk olarak görebilirsiniz :p ama süper çiziyor... senin çizimini görmedim hiç mathecim :p:p
   
 11. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Bence beceremiyo çizmeyi :D
   
 12. mathegothic

  mathegothic New Member

  deget o senin hüsnü kuruntun eðer günümdeysem cnm isterse manyak þahane harika çizerim(türkçeyi berbat ettim he) ama dediim gibi günümdeysem... minzocum cizin efenim sizi de görelim:D/kiss minzomarakan:D
   
 13. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Ben jige demiþtim onu :D
   
 14. mathegothic

  mathegothic New Member

  :/minzo taam dedik ses etme bari burda rezil olmiim:S
  "/kiss minzo"x14223152515423645635754674567456
   
 15. mathegothic

  mathegothic New Member

  en son benimle röportaj edecekti ama.... bilemiorum yane ...az laf çok iþ syn ÞAHÝN K pardon minzomarakan:D:p
   
 16. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Özgür basýn aldý mesajý. Çalýþmaya baþlasýn :D
   
 17. minzomarakan

  minzomarakan Active Member

  Gazetede oturmuþ, viskimi içip internette sörf yaparken kapýnýn aniden açýlmasýyla neye uðradýðýmý þaþýrdým. Kafamý kaldýrdýðýmda Osman Dayý vardý. Herkesin konuþtuðunu ve artýk sýranýn kendisine geldiðini söylemiþti. Gözlerindeki asabiyetten, bu konuþmadan sonra hiç bir þey ayný kalmayacaktý. O anda anlamýþtým.

  Osman dayý, oyuna nadir uðrayan ve rutin kontrolünü yapýp giden sevip saydýðýmýz bir büyüðümüz. Ýlk evliliðinden 2 ikinci evliliðinden bir çocuðu var. Gaziosmanpaþa’da kahvehane iþletiyor ve iþlerini yine buradan yürütüyor.

  Dayý öncelikle hoþ geldin. Dayý Allah’a þükür biz seni tanýyoruz. Seni tanýmayanlar için kendini biraz tanýtabilir misin?

  Eyvallah yeðenim. Allah’a þükür bizi bilen biliyor. Alemde yanlýþ iþlerde adýmýz hiç anýlmadý. Delikanlýlýðýn kitabýný yazdýk alimallah.

  Dayý evliliklerinle çok fazla gündeme geldin. Özellikle eski yengenin, annesinin evine gitmesi olayý. Biraz açabilir misin bu konuyu?

  Yeðenim bilirsin. Bizde kadýn kýsmýna söz düþmez. Babasýnýn evinden saydýk parayý aldýk. Ona göre o da evinin kadýný olacak, yerini ve iþini bilecek. Bu çok konuþuyordu. Ne yapalým biz de babamýzdan gördüðümüz gibi çaktýk aðzýna iki tane. Kim girdiyse aklýna þikayet etmiþ beni. Polisler , mahkeme falan derken olan oldu. Mahkeme 6 ay evden uzak kalma cezasý verdi. Delikanlýnýn kanuna karþý boynu kýldan incedir. Ama yeðenim ben kadýnýma dokunmak,sarmak,ellemek isterim. Dayý tavsiyesi sana da. Kadýnýný elle-kokla. Boþadým bunu aldým yenisini ben de. Allah’a þükür bir oðlan verdi o da bana.

  Dayý duyduðuma göre, oyunda birkaç isime ciddi olarak kafayý takmýþsýn. Bu konuda ne söylemek istersin.

  Bilirsin ben açýklýktan hoþlanýrým. Duydum ki etrafta zibidiler türemiþ. Hýzlý reset atan modemler varmýþ. Bu zibidiler onlardan alýp ona buna posta koymaya baþlamýþlar. Yok necati77, süleyman198 þeklinde kalabalýk gezip birilerini atmalar falan. Yeðenim bizim zamanýmýzda kasatura vardý, emanet vardý. Bunlarla yapardýk delikanlýlýðý. Þimdikiler iki öttürünce delikanlý oluyorlar. Ama hepsini kahveden bizim çocuklara sordurdum. Hepsini biliyorum. Valla kazayla falan kahveye gelmesinler. Bizim buranýn çocuklarý saðlamdýr yeðenim. Senden iyi olmasýnlar delikanlý çocuklardýr. Bu zibidilerin akýllarýný alýrlar. Yani yeðenim iþin özeti, ben bu zibidilerin aklýný alýcam.

  Röportaj boyunca aldýðým en güzel cevap buydu. Hepimizin canýný sýkan bu ekibin dayý aklýný alacaktýr.

  Dayý 11 altýn çizer yarýþmasýnda ödül alacaktýn. Lakin bayanlara da ödül verildiði için ödülü reddettin. Bunun üzerine bir çok feminist örgütten tehditler aldýðýn basýna yansýdý. Hatta Evrensel Kadýn Haklarý Örgütü, internet sitesinde bir bildiri yayýnlayarak “Seni yalnýz yakalamayalým Osman” þeklinde bir mesaj yolladý sana. Bu konuda ne söylemek istersin?

  Adý üstünde altýn adam. Kadýn kýsmýný da alýnca bunlar kýlandým ben tabi. Yeðenim alsam ben bu ödülü insan içine çýkamazdým. Demezler mi Osman dayý kadýnlarla ekip olmuþ. Maazallah Osman halaya çýkar adýmýz.

  Tehditlere gelince biz neler gördük. Gerçi bunlar iþi azýttýlar. Yok kahveye hediye plaketi yapýp, pembe fular göndermeler, yeni kozmetik ürünlerimizi denemek istermisiniz diye promosyon ürünü göndermeler. Hatta benim eki hanýmýn kanýna da bunlar girmiþ. Ama ne olursa olsun yýldýramazlar delikanlýlýktan ödün vermeyiz.

  Kahvede kumar oynattýðýna dair söylentiler için ne söyleyeceksin dayý?

  Sen öyle her þeye burnunu sokma, bunu her yerde konuþma.

  Dayýnýn sinirli tavýrlarýndan sonra röportajý bitirmem gerektiðini fark ettim. Bir öðlen yemeði yiyelim ayaðýna konuyu kaynatmayý baþardým. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken, dayýya kahveden gelen telefonla röportajýmýz sona erdi. Kendisini mutlaka ziyaret edeceðimin sözünü verdim.
   
  1 person likes this.
 18. mathegothic

  mathegothic New Member

  ahahahhahahahhaha yine þahane olmuþ minzocum emeðine saðlýk/kiss
   
 19. Thyia

  Thyia New Member

  Tebrik ederim minzocum yine süper bi röportaj yapmýþsýn :smile::smile:
  sýrada biz mi varýz acaba :rolleyes::twisted:
   
 20. mathegothic

  mathegothic New Member

  valla thyia cým bana senle de yapalým falan dedi gitti osman agayla yaptý:S pek umutlanma derim:D
   

Share This Page