Oyun Hakkýnda Sorular / Öneriler / Cevaplar

Discussion in 'Türkçe' started by merter, Jan 7, 2007.

 1. messi

  messi Member

  Yannnnniiiiiiii yakýnda ÞÝLÝ çýkar gelir istanbul ÞÝLÝye yaklaþýk çizerler korkusu oluþtu =)
  isketch oynarken tabelalar ve google earth acacaz daha fazladan ne acacak merak :D
   
 2. Wolvi

  Wolvi New Member

  benim bir önerim olacak.. tabiki olur mu olmazmý olursa nasýl olur bilmiyorum.. sizlerde geliþtirebilirsiniz.. oyunu oynarken ./stats komutunda kaç kez birinci olduðumuz vs yazýyor.. oyun içinde yaptýðýmýz statslara göre belli bir statü/rütbe konulsa hoþ ve oyun açýsýndan daha iyi akýcý olmazmý diye düþündüm çoðu kiþi sýkýlýp gidiyor yenileri geliyor vs vs oyunun akýcýlýðýný güçlendirmek amacýyla yapýlabilirmi?

  örnek olarak oyuna daha ilk baþlamýþ bir newbie statüsü 10 kez kazanana kadar iSketch Newbie 10 olduktan sonra Sketcher.. 25 kazandýktan sonra Agile Sketcher tarzý bir statü 50-100-200-300-400-500... 1000-1300-1600-1900. . . böyle böyle kazanýlan oyunlara göre bir statü veya oyunda aldýðý toplam puanada göre bir statü veya title yapýlabilirmi ve bu statü veya title larý (Örnek:"/komut Agile Sketcher" ya da Agile Sketcher için numarasý 4 olsun "/komut 3") olarak istediðimiz statü/title ý seçebilmek mümkün olabilir mi veya böyle bir þey güzel olmazmý?

  umarým anlatabilmiþimdir :) iyi oyunlar..

  NoT: bu statü veya title lar in bir görevi olmayacak yani benim düdüðüm gitmez beni bootlayamazsiniz tarzi birsey olmayacak herkes esit olacak sadece gorunurde bir degisiklik.. diye dusundum..
   
  Last edited: Nov 8, 2010
  1 person likes this.
 3. Nuvola

  Nuvola New Member

  Öneri için teþekkürler. Oyundaki bu sistem kiþi özelinde /stats komutu ile gözlemleniyor; ancak senin bahsettiðin sanýyorum herkesin görebileceði bir konumlama. Bunu adminler özelinde görmemiz mümkün ama oyuncular bazýnda sanýyorum bir çalýþma gerekecek. Böyle bir öneri getirebiliriz tabi ki ve deðerlendirme neticesinde sonucu hepimiz görmüþ olacaðýz.
   
 4. Wolvi

  Wolvi New Member

  tam olarak anlatamamýþým sanýrým..
  stats komutu görünebilir olsun deðil þöyle olabilir;
  ben þahsým adýna stats ý ma bakmak için dediðiniz gibi "/stats" yaparak görebiliyorum ben oyunda olan baþka bir oyuncunun stats ýný görmek için mesela aaa isimli oyuncunun stats ýný görmek için "/stats aaa" yapmak isterim bu 1. önerim..

  2. önerim yukarýda anlatmak istediðime dair
  you have won yani kaç kez birinci olunduðuna dair bir rank ünvan adý olsun..

  örnek olarak bir resim ve numara verdim üzerine nereden bahsettiðimi açýklamak için..

  [​IMG]

  ve diyelimki rank/title (yani statülerimiz) , numaralarý ve o ünvaný almak için gerekli olacak birincilik sayýsý aþaðýdaki gibi olsun..

  RANK / NUMARA / GEREKLÝLER
  Sketcher / 1 / 5 won
  Greedy Sketcher / 3 / 10 won
  Agile Sketcher / 5 / 20 won
  ... ... ...
  bunun gibi bir çok tabi peki bunlarý nasýl seçeceðiz;

  ilk önce tahmin yazdýðýmýz yere yani 2. kýsýma
  /rank veya /title yazacaðýz ve karþýmýza þimdiye kadar açtýðýmýz rank veya title lar ve numaralarý gelecek alt alta ve sonra bunlardan istediðimizi seçeceðiz.. Örnek:
  2. kýsma /title veya /rank yazdýk Chat kýsmýnda þunlar gözükecek
  /rank 1 -> Sketcher
  /rank 3 -> Greedy Sketcher
  /rank 5 -> Agile Sketcher
  ...

  bunlarý gördükten sonra istediðimizi Önrken:
  /rank 3 yazýp seçeceðiz.

  ve bu da resimdeki 1. kýsým olarak gösterdiðim yerde nickimizi altýnda *Greedy Sketcher* olarak yazmalý..

  bunun haricinde oyuna sadece çizim için gelen arkadaþlarýmýz var onlarý da düþünmek gerekirse çizen kiþinin bildirdiði insan sayýsý kadar da bir rank grubu oluþturabiliriz sonuçta onlar pek oynamýyor onlarada maksat renk olsun deðil mi :) onlar içinde rank düzenleyelim.. Örnek:
  RANK / NUMARA /GEREKLÝLER
  Painter / 2 / 20 kiþi bildirmeli
  Accomplished Painter / 4 / 50 kiþi bildirmeli
  ... ... ....

  onlarda bu þekilde olsun tabiki bu sayý farklarý artacaktýr ilerideki rank ler için
  yine yukarýda anlattýðým gibi seçmeli isterseniz painter isterseniz sketcher her 2side seçilebilmeli ve bunlar stats a eklenmeli ve stats ý en baþta belirttiðim gibi baþka oyuncularýnkinide görebilmeliyiz..


  bu rankleri açtýktan sonra char kýsmýnda kýrmýzý yazý ilede
  you have unlocked the rank "Aglie Sketcher"
  artýk ne açýldýysa böyle yazýp bir uyarý verilse..

  bu arada þunu eklemek istiyorum bu birincilik ve oyuncu bildirme sayýlarý stats komutuna eklenmeli tabiki bunlarý yapýnca sanýrým köklü bir deðiþiklik olur oyuna heyecan katar bence..

  oyun beni ne hallere soktu ya anlatmak için kastým olsun diye kastým bi oyun için weeeyyy :p:twisted:
   
  Last edited: Nov 18, 2010
  1 person likes this.
 5. zeugma

  zeugma New Member

  neden durup dururken hiç kicklenilmemiþ ikaz alýnmamýþ gayet sýradan bir günde oyuna girdiðimde þu karþýma çýkýyor : GAME CONNECTION REFUSED.YOU ARE BLOCKED FROM THE GAME!!!
   
 6. messi

  messi Member

  Jigsaw Nuvola ..... Peter Bu nick bölümünün artma olasýlýgý var mý HerGeLeReTurnBack dýye girmek istiyorum sýgmýyor :(
   
 7. Nuvola

  Nuvola New Member


  Isketch müdavimlerinin sýkça karþýlaþtýðý bir sorun bu. Eðer bir hatanýz yoksa ve oyundan bloklanmadýysanýz sakin olun bir süre bekleyin, derin bir nefes alýn birazdan geçer. Bazý ip aralýklarýnda ceza nedeni ile blok söz konusu o nedenle bir süre sonra sorunsuz bir biçimde oyuna giriþ yapabilirsiniz.

  (Tabi bu dediðim az evvel belirttiðim gibi oyunda bir sorun yaratmadýysanýz ki emin deðilseniz özel mesaj atýp oyun nickinizi ve bloklanma gününü bildirerek daha ayrýntýlý bilgi alabilirsiniz)
   
 8. Nuvola

  Nuvola New Member

  Nick sayýsý sabit messi arttýrmak ile ilgili bir olay söz konusu deðil þimdilik. Ancak tabi ki bu istek feedback e yazýlarak öneri olarak belirtilebilir.
   
 9. bikereoeliindir

  bikereoeliindir New Member

  Oyunda kopya çekeni ,MSN'den söyleyeni anlarým;bi eðlencedir ona göre belki.Admin olduðunu söyleyip hile yapan nasýl eðleniyor anlamam.
   
 10. aLiCoO

  aLiCoO New Member

  woLwi veya jigsaw... yıllardır bıkmayıp kendi egosunu tatmin etmekLe ugrasan VELPACULA isimLi user'e bir cözüm buLmanızı istiyorum....
   
 11. messi

  messi Member

  3 Aydýr Pc^m de ban var ve hala çözülmedi Jigsaw diyom ses vermez Nuvola diyorum ses vermezsiniz Þu baný acarmýsýnýz yoksa Üyelik sistemi ile üyelik baþvurusunu ogretýrmýsýnýz Yoksa Bu Ýþ Petere kadar gidecem yeter özledým oyunu hadinnn HELLLLPPPPPP :D
   
 12. Shikato

  Shikato New Member

  ben 3 yýl önce banlandým ve baným hala açýlmamýþ banlanma nedenimide bilmiyorum :( 88.240.15.171
   
 13. dunyadanmuaf

  dunyadanmuaf New Member

  Adam 3 yıl önce banlanmış oyuna giremyo böyle bi şey varmı ya ? terörist mi bu adam katil mi böyle saçma şey olur mu ? Ben de banlandım ve ilk kez ban yiyiyorum ikinci bi şans yok mu yani adam biz eşimize küfür ediyor biz de cevap verdik açın şu banı kardeşim !
   
 14. CagriOzc

  CagriOzc New Member

  Arkadaşlar oyundan ban yemişim buradan admine sesleniyorum.. Banın sebebini bilmiyorum ama ben oynamıyorum gün içinde kardeşim oynuyordu bundan sonra ona dikkat edeceğim lütfen banı kaldırın ya ip adresimi otomatik aldığım için bilmiyorum Nickname CagriOzc ydi yardım n'olur :)
   
 15. Nuvola

  Nuvola New Member


  Bu tip sorunlar için JiGsaW ya da bana özel mesaj gönderip oyuna girmeye çalýþtýðýnýzda izin vermeyen zamandaki ip adresinizi iletmeniz durumunda daha kolay yardýmcý olabiliriz. Genel mesajlara çok sýk bakýlamayabildiðinden gecikmemesi açýsýndan bireysel ve özel mesajlar daha saðlýklý olacaktýr.
   
 16. tinin

  tinin New Member

  Yardım

  Ben iphone 4s almayı düşünüyorumda iphone 4s de isketch çalışırmı bi bilginiz varmı??? :rolleyes:
   
 17. Nuvola

  Nuvola New Member

  Hayýr. Iphone için isketch uygulamasý yok; ancak ipad için bir süre sonra olacaðýný umuyoruz.
   
 18. Raphaelle

  Raphaelle New Member

  123456789
   
 19. Bv'

  Bv' New Member

  123456789 < 987654321 :unimpressed:
   
 20. Raphaelle

  Raphaelle New Member

  Deneme yapýyordum bivi
   

Share This Page