Hikayeler, Fýkralar, Kendi Yazýlarýnýz...Paylaþýmlar

Discussion in 'Türkçe' started by Pembe-Turtle, Apr 14, 2009.

 1. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  özlemek..Onun haberi olmadan,kalbin sýkýþarak özlemek..Yanlýþ olduðunu bilerek özlemek..Hem özlemek hem de merak etmek..
   
  1 person likes this.
 2. RÜZGAR

  RÜZGAR New Member

  Sonsuz bir karanlýðýn içinden doðdum.

  Iþýðý gördüm, korktum.

  Aðladým.

  Zamanla ýþýkta yaþamayý öðrendim.

  Karanlýðý gördüm, korktum.

  Gün geldi sonsuz karanlýða uðurladim sevdiklerimi. ..

  Aðladým.

  Yaþamayý öðrendim.

  Dogumun, hayatýn bitmeye baþladýðý an olduðunu;

  aradaki bölümün, ölümden çalýnan zamanlar olduðunu

  öðrendim.

  Zamaný öðrendim.

  Yarýþtým onunla…

  Zamanla yarýþýlmayacagýný,

  zamanla barýþýlacaðýný, zamanla öðrendim…

  Ýnsaný öðrendim.

  Sonra insanlarýn içinde iyiler ve kötüler olduðunu…

  Sonra da her insanýn içinde

  iyilik ve kötülük bulunduðunu öðrendim.

  Sevmeyi öðrendim.

  Sonra güvenmeyi…

  Sonra da güvenin sevgiden daha kalýcý olduðunu,

  sevginin güvenin saðlam zemini üzerine kurulduðunu

  ögrendim.

  Ýnsan tenini öðrendim.

  Sonra tenin altnda bir ruh bulundugunu. ..

  Sonra da ruhun aslýnda tenin üstünde oldugunu ögrendim..

  Evreni öðrendim.

  Sonra evreni aydýnlatmanýn yollarýný öðrendim.

  Sonunda evreni aydýnlatabilmek için önce çevreni

  aydýnlatabilmek gerektigin öðrendim.

  Ekmeði öðrendim.

  Sonra barýþ için ekmeðin bolca üretilmesi gerektiðini.

  Sonra da ekmeði hakça üleþmenin,

  bolca üretmek kadar önemli oldugunu öðrendim.

  Okumayý öðrendim.

  Kendime yazýyý öðrettim sonra…

  Ve bir süre sonra yazý, kendimi öðretti bana…

  Gitmeyi öðrendim.

  Sonra dayanamayýp dönmeyi…

  Daha da sonra kendime raðmen gitmeyi…

  Dünyaya tek baþýna meydan okumayý öðrendim genç yaþta…

  Sonra kalabalýklarla birlikte yürümek gerektiði fikrine vardým.

  Sonra da asýl yürüyüþün kalabalýklara karþý olmasý gerektiðine aydým.

  Düþünmeyi öðrendim.

  Sonra kalýplar içinde düþünmeyi öðrendim.

  Sonra saðlýklý düþünmenin kalýplarý yýkarak düþünmek

  oldugunu öðrendim.

  Namusun önemini öðrendim evde…

  Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk oldugunu;

  gerçek namusun, günah elinin altindayken, günaha el

  sürmemek oldugunu ögrendim.

  Gerçegi öðrendim bir gün…

  Ve gerçeðin acý oldugunu…

  Sonra kararýnda acýnýn, yemeðe oldugu kadar hayata da

  lezzet kattýðýný öðrendim.

  Her canlýnýn ölümü tadacaðýný, ama sadece bazýlarýnýn

  hayatý tadacaðýný öðrendim.

  Ben dostlarýmý ne kalbimle ne de aklýmla severim.

  Olur ya …

  Kalp durur …

  Akýl unutur …

  Ben dostlarýmý ruhumla severim.

  O ne durur, ne de unutur …


  (Hz.Mevlana Celaleddin Rumi)
   
  1 person likes this.
 3. hanci

  hanci New Member

  sürgün ülkeden baþkentler baþkentine...


  Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
  Bütün sürgünlüklerim bir bakýma bu sürgünün bir süreði
  Bütün törenlerin þölenlerin ayinlerin yortularýn dýþýnda
  Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim
  Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da
  Uzatma dünya sürgünümü benim
  Güneþi bahardan koparýp
  Aþkýn bu en onulmazýndan koparýp
  Bir tuz bulutu gibi
  Savuran yüreðime
  Ah uzatma dünya sürgünümü benim
  Nice yorulduðum ayakkabýlarýmdan deðil
  Ayaklarýmdan belli
  Lambalar eðri
  Aynalar akrep meleði
  Zaman çarpýlmýþ atýn son hayali
  Ev miras deðil mirasýn hayaleti
  Ey gönlümün doðurduðu
  Büyüttüðü emzirdiði
  Kuþ tüyünden
  Ve kuþ sütünden
  Geceler ve gündüzlerde
  Ýnsanlýða anýt gibi yükselttiði
  Sevgili
  En sevgili
  Ey sevgili
  Uzatma dünya sürgünümü benim

  Bütün þiirlerde söylediðim sensin
  Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
  Seni saklamak için görüntülerinden faydalandým Salome'nin Belkýs'ýn
  Boþunaydý saklamaya çalýþmam öylesine aþikarsýn bellisin
  Kuþlar uçar senin gönlünü taklit için
  Ellerinden devþirir bahar çiçeklerini
  Deniz gözlerinden alýr sonsuzluðun haberini
  Ey gönüllerin en yumuþaðý en derini
  Sevgili
  En sevgili
  Ey sevgili
  Uzatma dünya sürgünümü benim

  Yýllar geçti saban olumsuz iz býraktý toprakta
  Yýldýzlara uzanýp hep seni sordum gece yarýlarýnda
  Çatý katlarýnda bodrum katlarýnda
  Gölgendi gecemi aydýnlatan eþsiz lamba
  Hep Kanlýca'da Emirgan'da
  Kandilli'nin kurþuni þafaklarýnda
  Seninle söyleþip durdum bir ömrün baharýnda yazýnda
  Þimdi onun birdenbire gelen sonbaharýnda
  Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim
  Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da
  Ey çaðdaþ Kudüs (Meryem)
  Ey sýrrýný gönlünde taþýyan Mýsýr (Züleyha)
  Ey ipeklere yumuþaklýk baðýþlayan merhametin kalbi
  Sevgili
  En sevgili
  Ey sevgili
  Uzatma dünya sürgünümü benim

  Daðlarýn yýkýlýþýný gördüm bir Venüs bardaðýnda
  Köle gibi satýldým pazarlar pazarýnda
  Güneþin sarardýðýný gördüm Konstantin duvarýnda
  Senin hayallerinle yandým düþlerin civarýnda
  Gölgendi yansýyýp duran bengisu pýnarýnda
  Ölüm düþüncesinin beni sardýðý þu anda
  Verilmemiþ hesaplarýn korkusuyla
  Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim
  Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da
  Sevgili
  En sevgili
  Ey sevgili
  Uzatma dünya sürgünümü benim

  Ülkendeki kuþlardan ne haber vardýr
  Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardýr
  Aþk celladýndan ne çýkar madem ki yar vardýr
  Yoktan da vardan da ötede bir Var vardýr
  Hep suç bende deðil beni yakýp yýkan bir nazar vardýr
  O þarkýya özenip söylenecek mýsralar vardýr
  Sakýn kader deme kaderin üstünde bir kader vardýr
  Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr
  Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardýr
  Yanmýþsam külümden yapýlan bir hisar vardýr
  Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardýr
  Sýrlarýn sýrrýna ermek için sende anahtar vardýr
  Göðsünde sürgününü geri çaðýran bir damar vardýr
  Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlý bir çýnar vardýr
  Sevgili
  En sevgili
  Ey sevgili


  Sezai Karakoç

  güzel þiir eskimesi eksilmesine sebebiyet vermese gerek...
   
  1 person likes this.
 4. gloomy

  gloomy Active Member

  De ki iþte Oruç Aruoba'dan

  Yaþamýnda en zor iþin, kendi yolunu yürümek olacak
  – ve, iliþkin olan, önem ve deger verdigin kiþilere, bunu
  anlatmak:
  Yaþamýnýn, yaþadýgýn kadarýyla,
  yalnýzca senin yaþamýn oldugunu; ayný þeyin
  onlar için de geçerli oldugunu; iliþkide olmanýn da,
  bu temel gerekliligi engellemedigini,
  engellememesi
  gerektigini...

  Ama anlatamayacaksýn ki...
  ---Çünkü, daha kendin bile geregince
  anlamamýþ olacaksýn bunu... Yaþarken, baþkalarýnýn yaþadýklarýný gördüklerin,
  senin yaþamýna teget geçen þeyler olacak :
  senin yaþadýklarýn da, baþkalarýnýn yaþadýklarýna
  dik gelen...Öyle ki, baþkalarý hep geçecek
  sen gelirken.

  Gelip geçici olacak yaþamýn
  -- baþkalarýnýn yaþamlarý da (senin icin) geçip gelici;
  ama, sonradan, tabii, yine,
  gelip geçici...

  Baþkalarýna dik gelenler senden teget geçecek
  -- ve tersi: baþkalarýna teget gelenler,
  sana dik...
  Yaþamýnda, en cok yakýnlaþma istegi duyacagýn kiþiler,
  senden uzaklaþma gereksinimini en cok duyan kiþiler
  olacaklar.
  yaþamda kimse paylaþmayacak -paylaþamayacak- senin tutkularýný: onlarý, hep, yaþayýp, yaþayýp, unutacaksýn.

  yalnýz, yaþayacaksýn;
  yalnýz yaþayacaksýn...
   
 5. gloomy

  gloomy Active Member

  En yakýnýn seni incitirse

  Bu hayatta herkesin layýk olduðu bir vitrin rafý var.

  Her an görmekten, birlikte bir þeyler paylaþmaktan hoþlandýklarýný, senin için en önemlileri ön sýradaki raflarda tutuyorsun. Kýymetlilerin oluyor onlar senin…

  Daha az önemliler, hatta önemsizler ise daha arka raflarda duruyor.
  ...
  Zira deðer vermediklerini önlerde tutup sürekli göz önünde bulundurarak asabýný bozmak istemiyorsun.

  Aslýnda onlarýn seni üzmesi pek de mümkün olmuyor. Yaptýklarýný umursamýyorsun bile.

  Oysa kendini yakýn hissettiðin, her þeyini paylaþtýðýn insanlar her daim hayatýnda kalsýn, hep ayný rafta yer alsýn istiyorsun.

  Sen istiyorsun istemesine ama, onlar istemiyorsa…

  Biliyorlar yumuþak karnýný, nasýl davranýrlarsa seni daha çok kýracaklarýný.

  Savunmasýz yanlarýný…

  Önem verdiklerini… Vermediklerini…

  Parmaklarýný sallýyorlar mesela seninle konuþurken. Kaç yaþýnda olduðunu umursamadan.

  Sonra… Seslerini yükseltiyorlar.

  Söyleyeceklerini art arda sýralayýp sen konuþurken kapýyý çarpýp çýkýyorlar arkalarýnda nasýl kýrýk bir kalp býraktýklarýný bile umursamadan.

  Sana “konuþma” diyorlar yani. “Sesini bile duymak istemiyorum.”

  Susturuyorlar seni.

  Tehditler savuruyorlar seni incitmek, gözünü korkutmak için.

  “Ben böyle istiyorum kendi adýma, canýn isterse” tavrýný takýnýyorlar.

  Küçücük bir kýz çocuðu oluyorsun o anda kadýnlýðýndan sýyrýlýp; onlar azarlarken seni.

  Duymaktan en nefret edeceðin þeyleri söylemekten geri kalmýyorlar.

  Özellikle söylemekten geri kalmýyorlar hatta seni rahatsýz edeceðini bildiklerini.

  Bilerek, seçerek cýmbýzla seçiyorlar acý sözlerini.

  Sesini bile çýkarmýyorsun, öylece bakýyorsun gözlerinin taa içine, duyduklarýna-yaptýklarýna inanamaz, afallamýþ bir ifadeyle.

  "Bu mu benim en deðerlim?" diyorsun.

  Sonra…

  Gözünden bir damla yaþ akýyor… Uzanýp alýyorsun onu en öndeki raftan, arka sýralara yerleþtiriyorsun bir daha hiçbir zaman ön rafa geçemeyeceðini bilerek.

  Ýçin acýyor…
   
 6. maestroab

  maestroab New Member

  öyle güzel cahildik..

  [​IMG]

  Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdý.
  Öyle güzel cahildik ki, keyfimiz ...bozulmazdý hiç!
  Dýþarýda kar...
  Ama kuzine içten içe öyle yanýyor ki.
  Kuzinenin üzerinde demir maþa...
  Maþanýn üzerinde de ekmek dilimleri.
  Aydýnlýk bir kýþ sabahý ve kýzarmýþ ekmek kokusu...
  Sucuk lükstü. Yumurta lezzetli.
  Ekmek her zaman ekmek gibi...
  Bir kez olsun kümesten yumurta almamýþ,
  bir kez olsun o kýzarmýþ ekmeðin kokusunu duymamýþ ve fakat alýþveriþ
  merkezlerinin restoran katlarýnda boðucu bir gürültü ve havasýzlýk
  içinde hamburger keyfine fit olmuþ çocuklar ve gençler için ben ne kadar yaþlýyým...
  Dýþarýda kar...
  Ýçeride kanaat...
  Ýçeride huzur...
  Televizyon yoktu. Gazete de her zaman olmazdý.
  Öyle güzel cahildik ki, keyfimiz bozulmazdý hiç!
  Portakal kabuklarýný sobanýn üzerine dizer,
  kokusuna râm olurduk.
  Kestane közlemek büsbütün bir gecenin akýllara seza mutluluðuydu.
  Sonra illa ki, büyüklerin anlattýðý hikâyeler, hatýralar...
  Birçoðu arýzalý ve tedaviye muhtaç beyinlerden çýkma
  dizilerin ve filmlerin açtýðý hasarlar yerine,
  geniþ ve besleyici bir masal dünyasý...
  Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret
  kalacaðýmýz kimin aklýna gelirdi?
  Ekmeklerimiz el deðerek üretilirdi,
  saðlýklýydý, lezzetliydi ve mis gibi kokardý.
  Çay da kokardý... Domates de...
  Bütün bu nefasete, küçücük bir bakkal dükkânýnýn zenginliði yetiyordu.
  Dýþarýda kar...
  Ýçeride huzur...
  Zam endiþesi, doðal gazýn kesilme korkusu,
  yolda kalma telaþý, rejim tehlikesi...
  Kimin umurunda...
  Ne güzel cahildik.
  Mutluluðun resmini çiziyorduk...

  mr.magoo
   
 7. hanci

  hanci New Member

  herkes ve birkaç kiþi

  herkes içindir aþk da ayrýlýk da
  yalnýzca birkaç kiþi ölür acýdan
  eskiden ölümle tartýlýrdý ayrýlýk

  kiminin hayatý yalnýzca unutkanlýktan

  her þey, herkes için deðildir oysa
  kimi hiçbirþey ögrenmez karanlýktan
  yalnýzlýðý kullanmayý bilmez kimi
  kimi ayrýlamaz karanlýktan
  murathan mungan  güzel demiþ...
   
  1 person likes this.
 8. gloomy

  gloomy Active Member

  Ben x olsam,
  Sen y;
  Bir yürek problemi olsak
  y nin yüreði dakikada 50 kez çarpýyor,
  x in yüreði y ninkinden 10 kat daha fazla çarpýyorsa
  sevda kimdedir?
  Doðru orantýlar kursalar bizden;
  Sonucu sevgi çýksa
  x=y=sevda olsa
  Kesir olsak payýn paydama eþit olsa..
  Bi kelime olup ayný anlama gelsek
  Ses olsak ayný tondan söylensek
  Ben sen olsam ;sen ben biz olsak ...
   
 9. hanci

  hanci New Member

  Kadim Ruh


  Sözcüklerin baþý koparýlýp hayatýn gizinden itilir
  Senin gibi
  Yaklaþýrsýn kapanan saman yolundan
  Gözlerinin inceliði nidayla siler yüzünü
  Önünde tökezleyip düþüþüne melekler bile aðlar
  Ansýzýn sevgiyle oluþan güllerle
  Sonra istekler, durumlar, arzular, sonsuz
  Ancak derin boyun eðmekle diler
  Hayatý bize baðýþlamasý için yalvarýr... onunla
  Çatlar bütün dudaklarýmýz, sonsuza
  Malýn kalmaz kadim ruh, içimizde
  Mutlaka ulaþýr o bilinenin elleri.

  Zabi Hamiþ
   
  1 person likes this.
 10. hanci

  hanci New Member

  burada narçiçeði bir yerlerde sen
  zaman tekrar kýrýlýr saçlarýna deydiði yerden
  yeþil yemenine tutulur bir kýzýl sevda
  yemenin bile çiçeklenirdi haberi olsa
  narçiçeði buralarda kilitli kapýlar nerelerde ?
   
  1 person likes this.
 11. hanci

  hanci New Member

  Kalbimin En Doðusunda

  Aþkýn kanununu tahsil etmiþtim kalbimin en doðusunda
  içimde yaðmur duasýna çýkmýþ birkaç köy
  Birkaç köy sular altýnda
  Kalbimin doðusu,
  her resme güneþ çizen bir çocuktu.
  Gam yükünün kervanlarý yürürdü dudaklarýmda
  Kavruk ve çatlaktý dudaklarýmýn topraklarý
  Ölümün ötesinde bir köy vardý
  Orda, uzakta, kalbimin en doðusunda
  Þimdi bana yalnýzca
  Dertli türkülere duyduðum karþýlýksýz aþk kaldý
  Güzel beyaz bir tay doðururdu her sene hafýzam
  Yorgundu oysa
  Durmadan, durmadan hatýrlamaya koþmaktan.
  Kalbimin doðusunda bir yalan dünya vardý.
  Okyanuslarý mavi olmayan.
  Benim için hayat,
  Kalbi kalpazanlýktan kýrk sene yatmýþ çýkmýþ bir adamdý.
  Geçmiþim acýyor þimdi, yalnýz benim deðil
  Benim ülkemin geçmiþi de acýyor mesela.
  Bilirdim oysa ilk badem aðaçlarý çiçek açar baharda.
  Bilirdim çiçek satan çingene kýzlarýný
  Onlar bütün þimdileri, bütün zamanlara
  Bir gül parasýna satardý.
  Oðlan kýza bir gül alsa
  Bilirdim odur en kýrmýzý zaman.
  Adýna aþk diyorlardý
  Kalbimin doðusunda bir yalan dünya vardý.
  Kim bir þairi kýrsa
  Þair gider uzun bir dizeyi kýrar mesela
  Bilirim kim dokunsa þiire
  Eline bir kýymýk saplanacak.
  Bilirim kýrýlmýþ dizeleri tamir etmez zaman
  Yorgunum oysa
  Durmadan kendime bir tunç ayak aramaktan.
  Aþkýn kanununu tahsil etmiþtim kalbimin en doðusunda
  Boþ salýncaklar gibi gýcýrdayarak konuþtum karanlýkla
  Kediler gibi mýrýldanarak.
  Alkolden bir denize býraktým kalbimi
  Kýrmýzý bir sandal gibi
  Arka sokaklarda sarhoþ konuþtum karanlýkla
  Avuçlarýmla konuþtum
  Allah büyüktür diyen insanlar gibi.
  Kedi dili bisküvilerinin bir pastayla konuþmasý gibi
  Yumuþak ve kremalý konuþtum onunla.
  Boynumda leylaklar açardý baharda
  Mor ve pembe konuþtum karanlýkla
  Gece açýlýp gündüz kapanan bir parantezdim
  Sözler vardý içimde iþe yaramayan
  Sözlerle konuþtum karanlýkla...
  Önce söz yoktu kalbimin en doðusunda
  Sözler...
  Bir yaðlý urgandý acýyý boðmaya yarayan  Didem Madak

  ne þiir be...
   
  2 people like this.
 12. gloomy

  gloomy Active Member

  De'li kadýnlar

  Akýllý kadýn deðil deli bir kadýn tercih etmeli"
  çünkü ; içi dýþý birdir, yalanla dolanla iþi olmaz. Herþeyi ap açýk söyler. Gizlemesini de iyi bilir.
  Mesela, acýsýný hiç belli etmez, kimseye kendisini acýndýrmaz, adam gibi güçlüdür, adam gibi sevmesini bilir deli kadýn.
  Akþam biryere mi gidecek baktý ruju mu bitmiþ hiç aldýrýþ etmez , ben böyle de güzelim der , kendini beðenme deðildir bu kendine güvenmedir.
  Deli kadýn böyledir ýþte , kendini düþündüðü kadar da karþýsýndakini düþünür. Asla kin tutmaz, sadece sevdiðinin elinden tutar. Hiç býrakmamakcasýna. Öyle büyük sever ki , öyle deðer verir ki , bu cesaretinden dolayý arkadaþ çevresi ;"ne yapýyorsun sen böyle, deli misin ?" derler. Ýþte bundan deli kadýn olmak.
  Yeri gelir adam gibi adam olurlar , sevgileriyle erkeðin aklýný alýrlar, ýþte böyledir deli kadýnlar.
  Arkasýna bakmaz, geçmiþiyle piþman olmaz deli kadýnlar,
  ileri de piþman olacaðý þeyi de asla yazmaz deli kadýnlar.
  Yeri gelir bir gece vakti yolda yalnýz baþýna yürürler, namus bekçilerine asla gerek duymazlar,
  kendisini korumasýný bilir deli kadýnlar.
  Aþk’ý arkadaþlýðý ayýrt edebilir deli kadýnlar. Asla duygularýndan emin olmadan kimseye umut vermez, "umut" verdiði insana da "unut" demez deli kadýnlar.
  Yeri gelir öyle bir topuklu ayakkabý giyer ki yürümek mucizedir, Ama mucizenin adýdýr, deli kadýnlar.
  bir erkeði ayakkabý gibi sever deli kadýnlar, her ne kadar da ayaðýný arkadan vursa, kendisine acý verse ,hoþuna gitti mi , sevdi mi o ayakkabýyý tüm acýyý kenara atarlar.
  Tamiri asla sevmez deli kadýnlar, kýrýlan birþey oldu mu direkt atarlar. Týpký kendilerini kýraný olduðu gibi. Ýþte böyledir deli kadýnlar,
  yalansýz, cesur ve biraz da mert asla tahammulleri yoktur , kalplerine almazlar na’mert.

  Içi dýþý bir olduklarý için bazen yanlýþ anlaþýlsalar da , hiç takmazlar . Çünkü , zamanla kaybetmekten aldýklarý cesaretle cesur olmuþlardýr deli kadýnlar...
   
 13. hanci

  hanci New Member

  Bu bir aþk piyesidir ; perdeleri belirsiz…

  Karanlýk bir sahne
  Beyazlar içinde yüksekçe bir salýncaktasýn
  Kucaðýnda yýldýz þeklinde büyükçe bir ayna
  Gözlerin kapalý kulaklarýn yok
  Iþýk hareleri serperekten hafifçe salýnmaktasýn
  Sahnenin uzak köþesinde ben
  Çevremde küçük küçük aynalar
  Yazýlmýþ çizilmiþ kaðýtlar
  Aralarýnda uçak yapýp attýklarým
  Gemi yapýp battýklarým
  Þiir yazýp yaktýklarým var
  Elimde bir çaký
  Dilimde yerli yersiz mýsralar ,
  Bobinden sehpada bir bardak su ve içinde baþ aþaðý bir gül
  Arka duvarda bir pencere önünde kýmýltýsýz siyah bir tül
  Sen salýndýkça ýþýðýn gezinmekte sahneyi
  Bazý seyirciler yeni girmiþ salona belli
  Geride tozlu bir kitaplýk lacivert ‘’Güzel insanlar bahçesi’’
  Bazýlarýysa çoktan gitmiþ aldýklarýyla ilk perdelerden
  Ama hiç boþ yerimiz yok her an her yerde ben
  ‘’Gözleriniz çok ses çýkarýyor sayýn seyirciler’’ lütfen !
  Köþede bir gitar
  ateþlenmesi beklenen tüfeði temsilen
  Tellerine dokunulmayacak cinayet ihtimalinden
  Ve irice bir saksý içinde boyluca bir çiçek
  Solmamýþlýðýndan canlý olduðu düþünülmeyecek
  Ben ara ara sulayacaðým yine de o hiç büyümeyecek

  Seyirci burada gülünmeyecek !

  Ve atlar sahnemin görünmez güzelleri
  Henüz deðmemiþ saðrýlarýna þövalyelerin kanlý elleri
  Gidemediðim yollarýn yorgunluðu nallarýnda
  Yerlere saçýlmýþ kelimeler arasýnda bekleyecekler beni
  Halbuki artýk biliyorum ‘kelimelerin bazý anlamlara gelmediðini’

  Sen hariç her þey sabit velhasýl sevgili
  Saçýmý sakalýmý saymazsak tabi
  Bir ara saçlarým uzun gözlerim hüzündü hani
  Þimdi saçlarým kýsa ama hamdolsun hüznüm baki
  Bir sigara sarma vaktidir
  Sayýn seyirci
  Sigara öldürür diyorlar yaþatan her þey serbest mi ki ?
  ...
   
 14. hanci

  hanci New Member

  nisan gelmemiþ olsa da ...

  Þimdi otobüs gelir
  biner gideriz
  Dönmeyeceðimiz
  bir yer beðen
  baþka türlüsü güç
  Bir ellerin
  bir ellerim yeter
  belleyelim yetsin
  Seni aldým
  bana ayýrdým
  durma kendini hatýrlat
  Durma
  kendini hatýrlat
  Durma göðe bakalým.
  -Turgut Uyar
   
  1 person likes this.
 15. ReLaX

  ReLaX Active Member

  Sular hep aktı geçti,
  Kurudu vakti geçti,
  Nice han nice sultan,
  Tahtı bıraktı geçti.
  Dünya bir penceredir,
  Her gelen baktı geçti...

  Yunus Emre
   
  1 person likes this.
 16. ReLaX

  ReLaX Active Member

  Belkide yarın bunları niye yazdım ki ben diyeceğim buraya.Ama içimden geldi yazacağım. Burada da kalacak belki yazdıklarım yıllarca kalsın zararı yok benim için. Gece 03:00 e doğru yol alıyoruz. Çok güzel günlerim geçti be bu salak oyunda, son zamanlarda içinde bulunduğum ortamaları pek sevmesem de, sevmemek değil de ne bileyim hani sigara içersin alışkanlıktan zevk vermez ama içmen gerekir gibisinden bir şey işte buraya dahil olmak dürtüsü. İçinde biriktirdiklerini anlatacak kimse bulamadığın için anlatmak istediğin mevzuların kendi içinde kaldığı sürece kıvranarak yatakta döneceğini ve uyuyamayacağını bildiğin için buraya kusmak benim kisi bu saatte ,bolluktan kıtlığa düşmüş bir nevi zengin bunalımı denebilir... Bu oyunda çok güzel günler geceler geçirdim. Bir çok arkadaş dost edindim sohbet ettik birlikte güldük birlikte ağladık herşey çok güzeldi ama o eski tadı yok artık oyunun. Geçirdiğim günleri geceleri düşünüyorum ne güzel anılardı ne güzel anlardı bu anılara dahil olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çizimi sevmesem şu oyunda 2 dk daha durmazdım. Ne güzel demiş Yunus Emre Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti... bizlerde bakıp geçtik demek ki eski baktığımız gibi bir tat alamıyoruz ya o bizden geçmiş ya biz ondan. Kesin olan bir şey varki o eski tat yok artık, o eski biz yok artık, o eski dostlar, arkadaşlar o eski isketch yok artık...
   
  1 person likes this.
 17. ultrAslan

  ultrAslan New Member

  selamlar. ne olmuş ne bitmiş kimler gitmiş kimler kalmış bakalım :))) Relax, tükenmişlik sendromu mu ...
   
 18. ReLaX

  ReLaX Active Member

  Evet ultra haklısın bir nevi tükenmişlik sendromu ama tükenen ben değil isketch...
   
 19. pinkfreud

  pinkfreud New Member

  yýl olmus 2015

  cayy.JPG buruk
   
  1 person likes this.

Share This Page