Hikayeler, Fýkralar, Kendi Yazýlarýnýz...Paylaþýmlar

Discussion in 'Türkçe' started by Pembe-Turtle, Apr 14, 2009.

 1. hanci

  hanci New Member

  Dünya kirletilmiþse,
  Üstünüze sýçramýþ
  Bir þey vardýr mutlaka.
  Benimki aþktan bir leke,
  Kazýndýkça kendini temize çeken
  ...Gizlice. Sürtündükçe kývýlcýmlar saçan
  Çakaralmaz renk cümbüþü iþte.
  Ya sizinki?


  Ben vazgeçmeler ustasýyým.
  Reddedemem önerinizi,
  Paylaþalým elbette:
  Lekeniz sizde kalsýn,
  Ben aþk’ý alýrým sadece.

  Dünya kirletilmiþse,
  Üstünüze sýçramýþ
  Bir þey vardýr mutlaka.
  Benimki iki soluk arasýnda
  Gelip geçen zaman.
  Hangisi ölüm hangisi yaþam?
  Ya sizinki?

  Ben vazgeçmeler ustasýyým.
  Yaþadýðýnýz bir ömür deðil mi?
  Seçimi siz yapsanýz, istediðiniz sahneyi seçseniz:
  Ýster ilkincisi olsun ister sonuncusu fark etmez ki,
  - Baþarýmýzý arttýracaktýr provalardaki performansýnýz -
  Artanýyla yetinirim zaten ben, ilk gösteri için
  siz önden buyrunuz lütfen!

  Dünya kirletilmiþse,
  Üstünüze sýçramýþ
  Bir þey vardýr mutlaka.
  Benimki korkusuz ve kuþkusuz bir aþk,
  Baþdöndürücü ve anýsýz,
  Fýsýldaþmalarý dalgýnlýklara takýlý.
  Ya sizinki?

  Hala anlamadýnýz mý?
  Demiþtim:
  Ben vazgeçmeler ustasýyým.
  Aþk’ý bana terk etmiþtiniz zaten,
  Üstü...kalabilir sizde...

  TUÐRUL ASÝ BALKAR

  ...güzelmiþ...
   
  1 person likes this.
 2. hanci

  hanci New Member

  kimi derin kimi ince

  Yollar uzun yollar ince
  Yol kýsalýr aþk gelince
  Yat kurban ol Ýsmail'ce
  Býçak senden incinmesin...

  (günün anlam ve önemine de uygun oldu...)
   
 3. gloomy

  gloomy Active Member

  Kýsa pantolon Paslý Çaký Dizde Kabuk Baðlamýþ Yara
  Kýsa Çaký Paslý Pantolon Gözde Yarasý Kalmýþ Kabuk

  Nazlan
  Sitem et
  Kýrýl bana
  Beni geç vakit
  Tek baþýma suya yolla
  bahçede yüzünü öteye çevir
  Güle hayret ediyormuþ gibi yap
  Gülümseyerek konuþ da baþkalarýyla
  Somurt avluda sadece ikimiz kalýnca
  Kýzýp en sevecen adýmlarla üst kata çýk
  En sevdiðim çiçeðin saksýsý kaysýn elinden
  Derinleþsin ben içerledikçe ruhumdaki sakarlýk

  Yamru bastým iþ deðildi hake çakýlmak bayýrdan
  Dað sýra daðdý hangi haþin belden yol veresi
  Gece hep süzüldü yukarýdan lakayt kehkeþan
  Altýmda beni hep yutmaya çaðladý nehir
  Yetiþir heceleme(n) sök beni bir kere
  En zoruma gideni yap hegame getir
  Çel beni tökezlet tuttur çitlere
  Ahla istida edecek ahval deðil
  Kim bana kýymazsan bilebilir
  Dünya dedikleri samut küp
  Acýlar týkandýkça bende
  Hep seni seslendirir

  ÝSMET ÖZEL
   
 4. hanci

  hanci New Member

  can gerek

  dilsizler haberini kulaksýz dinleyesi
  dilsiz kulaksýz sözün can gerek anlayasý

  dinlemeden anladýk anlamadan eyledik
  gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi

  biz sevdik aþýk olduk sevildik maþuk olduk
  her dem yeni dirlikte sizden kim usanasý

  yetmiþiki dilcedi araya sýnýr düþtü
  ol bakýþý biz baktýk yermedik am u hasý

  miskin yunus ol veli yerde gök dopdolu
  her taþ altýnda gizli bin imranoðlu musi


  yunus emre
   
 5. RÜZGAR

  RÜZGAR New Member

  Kertenkele..

  Japon mimarlarýndan biri evini baþtan aþaðý yeniliyordu.. Tamirat esnasýnda söktüðü kapýlardan birinin duvarla irtibatlý bölümünde, iç kýsmýnda, iki tahta arsýnda sýkýþýp kalmýþ bir kertenkele buldu.. Biraz daha dikkatle bakýnca kertenkelenin canlý olduðunu fark etti..
  Onu oradan kurtarmaya çalýþýrken bu kez kertenkelenin bir ayaðýndan duvara çivilenmiþ olduðunu gördü..
  On yýl önce yapýlan eve kapýsý takýlýrken dýþarýdan çakýlan bir çivi, o an kapýyla duvar arasýnda bulunan kertenkelenin ayaðýna isabet etmiþ olmalý diye düþündü Japon mimar..
  Peki nasýl olmuþtu da bu kertenkele, bir santim boyu bile kýpýrdayamadýðý bu karanlýk duvar boþluðunda on yýldýr canlý kalmayý baþarmýþtý?
  Mimar, tamirat iþlerini bir kenara býrakarak kertenkeleyi izleme ye baþladý.. Bu kertenkelenin sadece havayla beslenmediðine göre, bunca yýl yaþamýný nasýl sürdürebildiðini merak ediyordu...
  Bir süre sonra duvar boþluðunda bir hareket oldu.. Japon mimar, nereden çýktýðýný fark edemediði baþka bir kertenkelenin geldiðini gördü.. Gelen kertenkele, yerinden kýpýrdayamayacak halde olana aðzýnda yiyecek taþýyordu..
  Bu kertenkele diðerinin belki annesiydi, belki eþi, belki de arkadaþý kim bilir?..
  Ama bilinen bir þey var ki, aralarýndaki güçlü sevgi, birinin býkýp usanmadan diðerini hayatta tutabilmek için ona yiyecek taþýmasýna neden olmuþtu..
   
  1 person likes this.
 6. gloomy

  gloomy Active Member

  Keçiyi yardan uçuran
  Bir tutam ottur.
  Gözümün önüne geliyor keçi
  Hala cývýl cývýl gözlerinin içi
  Aðzýnda ecel yeþili...
  ...
   
  3 people like this.
 7. gloomy

  gloomy Active Member

  Hiçbir þey daha kötü olamaz
  Kötü biten bir aþk sonrasýndan
  Ahrazlaþýrsýn, gölgelenir nesneler
  Her telaþ ýssýzlýk taþýr biraz
  ...Kabahatli bir çocuk gibi çýkarsýn
  Sokaða, ki sokak puslu, alýngan
  Kalbinden daha tenhadýr dünya

  Tenhadýr sýðýndýðýn bütün kýyýlar

  Odan daðýnýktýr, tütün kokuyordur
  Okusan da dilsizdir kitaplar
  Bir fotoðraf düþer ansýzýn
  Cam kesiði gülüþlerdir kanayan
  Pencerende solgun bir ayýþýðý
  Mahçup bir duruþla bakarsýn
  Susarsýn. Sükût iyi gelir belki.


  Ahmet Telli

  Güzelmiþ...
   
  2 people like this.
 8. hanci

  hanci New Member

  Bir þey kaldý gecelerden birinde
  Senden.
  Öncesinde bilinmemiþ birþey,
  Silinmez bir ses gibi giden..
  Kelimelerden büyük, kelimelerin içinde,
  Bir þey kaldý senden
  Yaþamalar'ýn arasýnda kaçamaklý.
  Veriliþ rengi baþka, alýnýþ rengi baþka..
  Söylemeye vakit kalmadan
  Dudaklarýn altýna býrakýlmýþ bir þey.
  Karanlýklarýn tam ortasýnda bir kýrmýzý nokta..
  Gözlerce pýrýl pýrýl, ellerce saklý.
  Bir þey kaldý, bir denizin kýyýsýnda senden,
  Bakýþlarla yüklü, söylemelerle sessiz..
  Seninle dolu, seninle sensiz bir þey..
  Arandýkça bulunmamýþ yýllar yýlý,
  Bulundukça aramaklý.

  Özdemir ASAF

  Bu da güzelmiþ...
   
  1 person likes this.
 9. gloomy

  gloomy Active Member

  Tahrik

  Býrakýn ince kavak seslerini þehrin içinde
  paralar yaþlý kýzlarýn koynunda yatarken
  býrakýn köprülerin üstüne yaðmur
  ve basma perdelerden lânet bize.
  Þaþýlacak bir dünyada yaþamaktý; öðrendik
  þimdi külçeler yüklüyüz þaþýlacak bir biçimde
  külçeler yüklüyüz ve çýkmak istiyoruz yokuþu
  Sokaklar gittikçe katý bizim adýmlarýmýza
  peþimizde bütün bahçeleri boþaltan ter kokusu
  yankýmýz soyunup sevap rahatlýðý alýnan yataklarda
  yürek elbet acýyor esvap deðiþtirirken
  bizden artýk akmasý beklenilen kan da aktý
  kovulduk ölümün geniþ resimlerinden.
  Efsanelerden kovulduk
  kan ve demir kelimeleri söyleyince
  elbiseler içindeyiz, þehrin içinde
  önümüz iliklenmiþ, ayakkaplarýmýz baðlý
  kimsenin uykusunun fesleðen koktuðu yok
  altýkýrkbeþte vapur ve sancý geç saatlerde
  eski savaþçýlar vesair geçmiyor bulutlardan
  çiçek alýp eve götürüyoruz
  bunun bir delilik olduðunu bile bile
  en ýssýz duygularýn ucunda karakollar
  asmalarýn altý tuzak ve tuzak caddelerde
  külçeler yüklüyüz, çýkmak istiyoruz yokuþu
  gözler kýsýlýp bakýlýyor bize.
  Biliniyor
  bizim mahsustan yaþadýðýmýz
  biliniyor
  þarkýlarýn sýrasý bizde
  biliniyor
  hayat bizden razýdýr
  biliniyor;
  Otlarýn sarardýðý yerlerde güneþ,
  Kurþunun deðdiði tende heves kalmýþtýr
   
  1 person likes this.
 10. MaNYeTiK...

  MaNYeTiK... New Member

  Telefon çaldý. Okul müdürü açtý.Ýncecik
  bir çocuk sesi:
  - Müdür bey,bizim oðlan bugün okula
  gelmeyecek. Biraz hastalandý da...
  - Peki, siz kimsiniz ?
  ...- Ben mi..Babam...:lol:
   
 11. mhsb

  mhsb New Member

  Küçük Prens (Fransýzca Le Petit Prince) Adlý Romandan....

  1.jpg
  Altý yaþýmdayken, bir gün "Yaþanmýþ Olaylar" adlý bir kitapta çok etkileyici bir resim gördüm: Balta girmemiþ ormanlarda bir boa yýlanýnýn bir hayvaný nasýl yuttuðunu gösteriyordu. Ýþte, resmin kopyasý yukarda.
  Kitapta þöyle deniyordu: "Boa yýlanlarý avlarýný olduðu gibi, hiç çiðnemeden yutarlar. Sonra da kýmýldayamaz hale gelirler, yediklerini sindirmek için altý ay süreyle uyurlar."
  O zamanlar, büyük balta girmemiþ ormanlarda olup bitenler üstüne çok kafa yordum. Sonra da renkli kalemlere sarýlarak, hayatýmýn ilk resmini çizmeyi baþardým. Ýþte 1 numaralý resmim. Þöyle idi:
  2.jpg

  Bu þaheserimi büyüklere gösterdim, korkmuyor musunuz, diye sordum.

  - Niye korkalým? Þapkadan korkulmaz ki! dediler.

  Oysa ben þapka çizmemiþtim, yuttuðu fili sindiren bir boa yýlaný çizmiþtim. Baktým ki büyükler resmimi anlamýyor, boa yýlanýnýn içini çizeyim de anlasýnlar bari dedim. Büyükler öyledir iþte, anlatmazsan, anlamaz onlar. 2 numaralý resmim þöyle oldu:
  3.jpg
  Büyükler bu kez, boa yýlanýný içten ve dýþtan gösteren vazgeçmemi, coðrafya, tarih, matematik ve dilbilgisiyle uðraþmamý salýk verdiler. Böylece, baþarýlý bir ressam olmak yolunu tutmuþken, altý yaþýnda bu meslekten ayrýlmak zorunda kaldým. Ne yapayým? 1 ve 2 numaralý resimlerimin beðenilmemesi hevesimi kýrmýþtý. Büyükler hiçbir þeyi kendi kendilerine anlayamazlar. Onlara durmadan her þeyi anlatmak da çocuklar için yorucudur.

  Ben de ister istemez baþka bir meslek seçtim. Uçak kullanmasýný öðrenip pilot oldum. dünyada birçok yerlere uçtum. evet, coðrafyanýn bana çok faydasý dokundu. Bir bakýþta Çin'i Arizona'dan ayýrt edebiliyordum. Gece karanlýðýnda insan yolunun þaþýrdý mý, çok iþe yarar bu bilgi.

  Hayatým boyunca, aklý baþýnda birçok insanla iliþki kurdum. Büyükler arasýnda çok yaþadým. Yakýndan tanýdým onlarý. Ama görüþüm pek deðiþmedi, daha parlak olmadý.

  Kafasý biraz iþler görünen birine rastladým mý, ona, hep yanýmda taþýdýðým 1 numaralý resmi gösteriri, denerdim onu. Dur bakalým, derdim kendi kendime, bu adam gerçekten anlayýþlý mý, deðil mi? Ama ben "Bu nedir?" deyince, her gören: "Þapka" diyordu. O zaman da boa yýlanlarýndan , balta girmemiþ ormanlardan, yýldýzlardan söz etmez, ona ayak uydururdum; briçten, golftan, politikadan, kravattan söz ederdim. O da , aman ne akýllý bir adam tanýdým , diye sevinirdi.
   
 12. Nuvola

  Nuvola New Member

  Kadýnlarýn Bilmesi Gereken 25 Þey

  Kadýnlarýn Bilmesi Gereken 25 Þey

  Geçen gece kýzlarla evde toplandýk...
  Eh kýz toplantýsý bu, güvenli hava sahasý!
  Herkes eteðindeki taþlarý döker, erkek kýsmý didik didik edilir, akýllar verilir, akýllar alýnýr, kimi zaman sözler uçar, gözyaþý kalýr...
  Eðer gerçek kýz arkadaþlarýn toplantýsýysa bu; süslü cümleler sökmez, 'yýkýlmadým ayaktayým' havalarýný kimse yemez, kahveler içilir fallar bakýlýr da gerçek gizlenemez.
  Ýþte o gecenin ardýndan aldýðým notlar. Ýþte itinayla çýkarttýðým maddeler...
  Hem benim kýzlar için, hem siz kýzlar için.
  Sakýn unutmayýn diye, aklýnýzdan çýkmasýn diye...


  1. Unutma! Sen deðerlisin.
  Çalýþsan da çalýþmasan da... Ünlü olsan da olmasan da... O erkek seni istese de istemese de... Sen sen olduðun için bi'tanesin.

  2. Kadýn olmanýn tadýný çýkartmalýsýn.
  Biraz þefkat, biraz anaçlýk, biraz diþilik, biraz seksilik, bolca zeka ve altýncý his... Sen þahanesin!


  MUTLULUK SENÝN ÝÇÝNDE

  3. Göbeðin çýktý diye, 36 bedenden çok uzaksýn diye, saçlarýn o reklamlardaki kýz gibi dalgalanmýyor diye eksik deðilsin.

  4. Kendine güvenin en büyük silahýndýr ve o en derinlerinden gelen ýþýl ýþýl gülümsemen tabii ki.

  5. Biliyorum adettendir ama sonuca varamadýðýn, sadece bünyeni hýrpaladýðýn o konuyu 50 kere konuþmana, tartýþmana gerek yok.
  Olmuyorsa, üstünü çizip devam etmelisin.

  6. Yaptýklarýndan suçluluk duyarak vakit kaybetmemelisin.
  Yapamadýklarýný listeleyip isteklerini gözden geçirmek suretiyle adýmlar atarsan daha mutlu olabilirsin.

  7. Hiçbir evlilik, hiçbir olmasý gerek þov, sana öðretilmiþ hiçbir mecburiyet alýn yazýn deðildir.
  Kocan tek çýkýþýn, hayat zaferin deðildir.

  8. Uzaklarda arama sakýn; en büyük mutluluk sendedir.

  9. Aþkýndan gebersen de sýnýrlarýný bilmelisin. Sýnýr neresidir? Sana saygýsýzlýk yaptýðý yerdir. Buna asla izin verme!

  10. Sen kendine ne deðer biçersen, sen kendine nasýl davranýrsan; herkes sana öyle davranýr. Asla ama asla kendini küçümseme.

  HERKESE 'SEVGÝLÝM' DEME

  11. Evde oturup derdine yanma.
  Kaderini birine, bir kuruma, bir konuma baðlama.
  Kaderin senin ellerinde, bunu sakýn atlama!

  12. Eski sevgili adý üstünde 'eski'dir...
  Senin yeni dünyaný bulandýrmasýna izin verme.


  13. Yeniden seveceksin, çok da sevileceksin. Kimse son deðil, bunu bileceksin.

  14. Dünyanýn kanunu bu; düþündüðünü çekersin. Allah rýzasý için kurup durma, senaryolar yazma!

  15. Sevgilini çok sevmelisin. Öyle herkese 'sevgili' dememelisin.
  Fakaaat çok sevmen demek, kendini ayaklar altýna alman demek deðildir. Bir kadýn gerekirse, severken de gidebilir deðil mi?  HER ÞEYÝN ÞIK OLSUN

  16. Her þeyin þýk olsun. Ruhun, bedenin, kýyafetin, seviþin, terk ediþin, dostluðun, sevgililiðin... Kadýnlýk þýklýk demektir.

  17. Baþka kadýnlarý kafana takmaktan vazgeç! Onlar sen olamaz, sen de onlar... Her kadýn kendine özeldir, her kadýn dibine kadar özeldir.

  18. Kýz arkadaþlarýn önemlidir, en kýymetlilerindir ama onlarý seçmeyi bileceksin. Kadýn kadýnýn kurdudur, bir kenara not edeceksin.
  Sadece kötü gününde deðil, baþarýnda, mutluluðunda da yanýnda olan, yüreðini ortaya koyan arkadaþlarýndan asla vazgeçmeyeceksin.

  19. Erkekler çocuktur. Nokta!

  Çocuðunu hem sevecek hem kýzacak, icap ederse küsecek, cezasýný vereceksin.

  SEN ÖZELSÝN BUNU UNUTMA!

  20. Seni býrakýp gidebilenin arkasýndan gözyaþý dökmeyeceksin.
  Aramazsa aramasýn be!

  21. Sevginin, aþkýn ne demek olduðunu anlamayan bir adamýn vizesini keseceksin!!

  22. Sen renklisin, sen beceriklisin, sen erkeðin mutlu olma sebebisin, sen baþlangýçsýn, sen sonsun...
  Mecbursun, bunu fark edeceksin!

  23. Her þey bir karar vermene bakar. Sabýr bazen gerekli, bazen gereksizdir. Ayrýmý yapabilmelisin.

  24. Yapamayacaðýn þey yok.
  Gidemeyeceðin yer yok. Sana kapalý olabilecek kapý yok! Þu an silkelenip kendine geleceksin!

  25. Tekrar söylüyorum, kafana kazý istiyorum; SEN ÖZELSÝN, SEN BÝ'TANESÝN, ÖNCE KENDÝ DEÐERÝNÝ BÝLECEKSÝN!!!!
   
 13. DevilSmile

  DevilSmile New Member

 14. Nuvola

  Nuvola New Member

  Esefle kýnadým:mad:
   
 15. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  Ama benim suçum yok ki. Tam okuyordum sonlara doðru içten içe bu þarkýyý duyar oldum :smile:
   
 16. gloomy

  gloomy Active Member

  ...

  (Bugün günlerden hiç benim adým yok. Kanatlanýyor içimden binlerce siyah kelebek. Savruluyor rüzgârda yaprak gibi  Kalbim, uzaklarda bir yerde. Kalbim kayýp.)  Sessiz, yorgun, aðýr, gözkapaklarým kapanýyor yine… Yine…  (Karanlýða dokunabiliyor sanki ellerim.)  Yýkýk, dökük, bu þehrin duvarlarý birer birer üstüme yýkýlýyor yine…  (Sadece sesler duyuyorum..)  Yine…  (Ayak sesleri uzaklarda..)  Kuþ sürüleri terk ederken bu þehri, ardýnda yoksul ve kimsesiz çocuk gibi býrakýyor yine…  (Susuyorum.)  Yine…  (Sessizlik keskin..)  Ve sonbahar sinsice yaklaþarak peþinde köpek gibi bir yalnýzlýðý üstüme sürüklüyor yine…  (Bekliyorum)  Yine…  (Beklemek keskin)  Sözler hep yalan! Yeminleri unut!  Bir veda bir sebepsiz tokat gibi çarpýyor yine…  (Burdan gitmem gerek)  Yüzüme…  Þarkýlar yalan! Duyduklarýný unut!  Bir hikaye rüzgarýn ellerinde savruluyor yine…  (Herþeyi unutmam gerek)  Yine!  Kestim! Akýttým! Damarlarýmdaki kanýmda akan o kirli siyah yalanlarý!  (Acýmýyor bileklerim)  Olmadý!  (Acýmýyor hiç)  Sildim! Çýkardým! Yüzümden kazýdým yüzüme çizdiðin o siyah derin yazýlarý!  (Acýmýyor ellerim avuçlarým)  Olmadý!  (Acýtmýyor hiçbirþey)  Kustum! Tükürdüm içimde senden kalan o keskin o acýtan hatýralarý!  (Acýmýyor tenim, ve acýmýyor)  Olmadý!  (Dokunduðun yerler)  Söktün! Defalarca diktim o küçük ellerinle açtýðýn ve sýzlayan bütün yaralarýmý!  (Acýmýyor artýk kalbim)  Olmadý!  (Kalbim)  Bana ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn çocuk!  (Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleðin ellerindeki ellerimin izlerini.)  Niye yaptýn… Niye yaptýn… Niye yaptýn ahh çocuk!  (Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleðin ellerindeki kaderimin sökülüþünü.)  Bana ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn çocuk!  (Sadece sessizce durup öylece izlemek istedim bir meleðin ellerindeki kalbimi.)  Niye yaptýn… Niye yaptýn… Niye yaptýn ahh çocuk!  (Sadece öylece durup sessizce izlemeyi istedim, sadece bir meleði sevmeyi.)  Göremiyorum, duyamýyorum artýk dokunamýyorum çocuk!  (Hep bir þey eksik gibi ve hep bir þey yarým ve hep bir þey yok artýk sanki.)  Anlatamýyorum anlatamýyorum artýk aðlayamýyorum çocuk!  (Ne bir ýþýk var ne de bir þarký artýk sokaklarýnda bu kaybetmiþ þehrin)  Ýnanmýyorum inanmýyorum artýk inanamýyorum çocuk!  (Ne bir isim var duvarlarýnda, ahh ne de okunabilen bir cümle.)  Bilmiyorum bilmiyorum artýk sevemiyorum çocuk!  (Sadece sessizce durdum ve öylece izledim bir meleðin ellerindeki ölümümü.)  Ne yaðmur, ne kar, ne yüzüme vuran rüzgar, canýmý yakan acýtan sonbahar, daha dinmedi çocuk!  (Öyle beyaz)  Seni silmedi çocuk!  (Öyle maviydi ki)  Alev alev yanan kirpiklerinde saçýlan kývýlcýmlarýnla baþlayan bu yangýn daha sönmedi çocuk!  (Öyle güzeldi ki ve öyle..)  Sönemedi çocuk!  (Öyle masum ama… )  Bu viran þehirde, bu viran hikaye henüz bitmedi!  Bitmedi bitmedi bitmedi çocuk!  (Öyle yanlýþ öyle…)  Bitemedi çocuk!  (Öyle yanlýþ ki ve öyle… )  Bu aciz þarkýlar, bu aciz dualar seni geri getirmedi getirmedi getirmedi çocuk!  (ve öyle çocuk)  Dönmedin çocuk!  (Kalbim…)  Bana ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn… Ne yaptýn çocuk!  (Tüm maviler kirli þimdi ve tüm beyazlar utanç içinde ve sadece uyumak)  Bunu niye yaptýn… Niye yaptýn… Niye yaptýn… Niye yaptýn çocuk!?  (Uyumak istiyorum… )
   
  1 person likes this.
 17. hanci

  hanci New Member

  yazý güzel biþi... muhim yaþamak gibi...anlamak ölmek gibi...
   
  1 person likes this.
 18. hanci

  hanci New Member

  Ýç Nefes

  O bir çay istemiþti, trenin içinde
  Biz tren yolcusuyduk, çölün içinde
  Ben yalnýz kalmýþtým, senin içinde
  Oysa kaç kiþinin yerine sevmiþtim seni!

  ...Aþký geçtik, gözlerini açabilirsin.

  O bir dile sýðýnmýþtý, sözü içinde
  Yolu yoluma çýkmýþtý, çölü içinde
  Ben eski kalmýþtým, senin içinde
  Oysa kaç çocuðun yerine övmüþtüm seni!

  Düþü geçtik, kendine bakabilirsin.

  O bir bende kýrýlmýþtý, hayli içimde
  Issýz otað kurulmuþtu, caným içinde
  Oysa kaç bahçe yerine açmýþtým seni!

  Kimi geçtik, kimseye sorabilirsin.

  Haydar Ergülen

  güzelmiþ...
   
  2 people like this.
 19. gloomy

  gloomy Active Member

  Ancak bir benzerim öldürebilir beni

  Artýk daha fazla böyle yaþayamazdý. Ýçindeki o sadece ve sadece kendisine ait olan özü ortaya çýkarmak ve onu yaþatmak istiyordu. Çünkü böyle, birden fazla ve kendisinin olmayan ve gerçek mi sahte mi olduðunun ayýrdýna varamadýðý kiþilikleri taþýyordu, sýkýntýlý bir yük gibi... Peki, gerçek ve sadece ona ait bir özü var mýydý onun? Varsa neredeydi ve kimdi o? Öylesine çok maske kullanmýþ, öylesine çok deðiþik kalýplara girmiþ, þekil deðiþtirmek zorunda kalmýþtý ki, gerçek niteliðini yitirmiþ olarak duruyordu. Belki de hiç olmadýðý korkusuna kapýlýyordu arada bir. Sýk sýk o gerçek özünü bulabilmek, ona ulaþabilmek için eve kapanýyor, günlerce hiçbir arkadaþýný, yakýnýný aramýyordu. Kendisine yeni bir koza örmeliydi ve gerçek özünü bulduðunu sanýp, 'artýk insanlarýn içine çýkabilirim, onlarý gerçek kiþiliðimle görüp, hissedebilirim' diye düþünüyor, yanlarýna sevgi ve hasretle koþuyor, ama biraz konuþtuktan sonra, konuþmanýn yine kendisine ait bir öz olmadýðýný görüyordu. Bir baþkasýydý sanki o. Ya da kimseye ait olmayan birinin özüydü taþýdýðý. Unutulmuþ, tesadüfen bulunmuþ ya da korkudan, kaygýdan alelacele oluþturulmuþ yapma bir þeydi. O âný kotarmasý için, iliþkileri geçiþtirebilmek, kendini orada o an için var edebilmek için yarattýðý sahte bir kiþilikti sanki...

  Bu yüzden arkadaþlarýna dostlarýna sevgiyle, umutla koþar, sonra da yapma kiþiliðinin yarattýðý sýkýntý, tatsýzlýk, boþluk belli belirsiz bir kasvet duygusuyla yeniden gerçek özünü bulmak için evine, odasýna dönerdi. Yine olmamýþtý. Ýçindeki o gerçek öz, eðer bir ara var olmuþsa onu belki de sonsuza kadar terk etmiþ, onu böyle öksüz, hep doyumsuz, geçicilik ve kenarda kalmýþ olma duygularýyla býrakmýþtý. Bu hep geçicilik duygusuna, þu anlamsýzlýk duygusuna daha fazla dayanamazdý. Bir gün gerçek kendisiyle buluþacaktý. Bu tutkuyla bekleyiþ, ona geçmiþte bir ara, belki çok kýsa bir süre bu özle birlikte yaþadýðý inancýný veriyordu. 'O vardý ki ben onu böylesine çok özlüyorum' diyordu... Þimdiyse 'binlerce hiç kimseydi'. Tek baþýna bile deðildi. Çünkü tek baþýna olmak bir saðlam varoluþtu ve bakým isteyen bir þeydi. 'Tek baþýnalýk bir þans'tý.

  Yalnýz bile olamadýðý, bir hiç kimse olduðu için bu yüzden kim gerçek dostu, kim düþmaný, kim onu seven, kim katili, asla içtenlikle anlayamýyordu, algýlayamýyordu. Ýþte bu yüzden onu gerçekten sevenleri göremiyor, onu pek de ciddiye almayanlara çok yakýnlýk duyduðunu sanýyordu. Çoðu kez sevgisinden ve nefretinden emin olamadýðý için hep endiþeler ve kaygýlar içinde ve güvensizlik duygularýyla yaþýyordu.

  Hep bir doyum arýyor, ama yine hep açlýk hissediyordu. Kahramanlýk yapmak, cesur serüvenler yaþamak istiyor, ama korkularý buna izin vermiyordu. Hep o sahte kimliklerinin tümünden kurtulup çýlgýn ve baþýboþ bir aþk yaþamak istiyor, sonunda güvenli, ancak sýkýntýlý, coþkusuz, tekdüze iliþkilere saplanýp kalýyordu...

  Cezmi Ersöz
   
 20. DevilSmile

  DevilSmile New Member

  Sana anlattýklarým neleri susuyor bir bilsen
  Ve anlatmadýklarým neleri söylüyor

  Boðazýmý yýrtarcasýna susuyorum

  Ya verilmekten yýpranan cevaplardayým
  Ya sorulmamaktan solan sorularda

  Sen ýslatmasýný bilmeyen bir yaðmur oldun her akþam
  Ben ýslanmasýný bilmeyen ahmak
  Bu yüzden aþýk olamadýk sýrýlsýklam

  Pimi çekilmiþ coðrafyalarda
  Zaman ayarlý bir aþkýn en tesirsiz parçasýydým

  Ve ben günah þeridinde hatalý sonlanandým
  Az gittim
  Uz bittim
  Hiç geldim!
  Uyurken bile uykusuzluk akan gözlerinde
  Kaçan trenlerin hesabýný istasyonlara kesen
  Kalabalýkta unutulmuþ bir yalnýzdým
  Kendine kaçak yolcular bindiren...
  Her yolcuda kendine yakalanan!

  "Kalbime girmek teklikeli ve yasaktýr" larla
  Yaþamamaya kalkýþýyorsun hayata
  Ve ben
  Senden yýrtýlma bir yelkenle
  Ayný yöne gittikçe
  Ayný yere geldim
  Sonumu baþtan yazdým;
  Ýçimde hala bana ilk aldýðýn acým!

  Gece, sabahý da siyah kusuyor üstüme
  Aklýma yapraklarýn dökülüyor
  Bugün aklýmda sen vardýn;
  Aklýmý karýþtýrmadým!

  Artýk biliyorum
  Aþk bir intihar saldýrýsýdýr; yalnýzca iki kiþinin öldüðü!

  Aþka niþan alýp ayrýlýðý ýskalayan acemi
  Hala gözlerinde kalp kapaklarým
  Seni almadan içinden nasýl giderim?
  Ve sen kaç kez bu hýrsla sevildin
  Koca koca kýþlarý;
  Kýsa kýsa þubatlarý biriktirdin...

  Susku sýnanmamýþ bir ustura gibidir
  Susardýn
  Ýç denizine sýðýnmýþ gemileri yakan bir limandýn
  "Bak þimdi gönülsüz gittiler senden;
  Gönlünü çaldýklarýn !!!"

  Yazmadýklarýndan korkarsýn en çok yaþadýðýn hiçbir þey de
  Ve adýn gibi bilirsin;
  Aramayý unutan bulmayý öðrenemez

  Bugünler dünlerinden utanýyorsa
  Hiç yarýn olamayacaklar
  Þimdi ne bugünsün ne de yarýn
  Olsa olsa sadece bir yarým;
  Ya da eksilen yaným!

  An kaybýndan ölen zaman
  Senden daha katilini bulamadý kendine

  Gelseydin eðer kendimi bile kovardým yanýmdan
  Gelmedin yine kendimsiz kaldým ardýndan...
  Dünyanýn bütün dillerinde sustum ve bir þair býraktýn geride
  Ekmeðini aþktan çýkaran!

  Sus'talý bir aþk seninki
  Sesinle çýplaklaþýp suskunluðumla giyiniyorum
  Korunak sandýðým tüm senlerde
  Ýçimde yoktan baþka bir þey kalmadý

  Ruh ölünce cesedi beden taþýyor sýrtýnda
  Ýki büklüm acýlarla
  Patlasam her yere acý sýçrayacak biliyorum
  Patlamamaya hazýr bir bomba oluyorum

  Ben mi çok yorgundum sen mi çok dinç?
  Bende mi eksikti
  Sen de mi fazlaydý sevinç?
  Dilsizler yalan söyleyemez anladým,
  Ya ben konuþamadým
  Ya sen saðýrdýn!
  Her þeye raðmen bana öyle çok sýðdýn ki
  Ýçimde kimseye yer býrakmadýn

  Bildiðim; Aðaç misali topraða baðlandýkça gökyüzüne uzamak
  Çeliþkim; Giden bir tren de kalanlarýn þarkýsýný haykýrmak

  Hangi dil kendini kandýrabilir ki?
  Aþk bir suç deðil mi;
  Her defasýnda kendini ihbar edip yakalatan.
  Ve en saf ihanet, kendi ihanetine kanan

  Senin gibiler vakitsiz susan aþký severler

  Seni bu kör kuyulardan salan neyin þarkýsýysa
  Gözlerinin kahvesinden içtiðimde oydu
  Þimdi
  Eksilen her yanýma adýný verdim
  Bu yüzden güzelim ben

  Dudaðýný düðümlediðim fýrtýnalarý kopardým sonunda
  bir bardak suda
  Ben ancý sen soncu
  "Sana dayanamadý býçak kemiðe dayandýðý kadar"

  Elbette unuturum sonunda
  En fazla bir mevsim aðlarým
  Alýþýrým yalancý baharlara ama;
  Ama yine de biri beni kandýrsýn yokluðunda

  Sen bu þiiri okurken ben baþka bir þiir de olacaðým

  Baþkasýnýn kollarýnda da senin yollarýný adýmlamak varmýþ meðer

  Sana anlattýklarým ne çok þey susuyor
  Ve sustuklarým neler söylüyor
  Gittin deðil mi?
  Þimdi ne desem kar yaðýyor


  Kahraman Tazeoðlu
   
  3 people like this.

Share This Page